Nasze korty tenisowe

Klub Te­ni­so­wy WILGA dys­po­nu­je czte­re­ma peł­no­wy­mia­ro­wy­mi kor­ta­mi te­ni­so­wy­mi.

Korty te­ni­so­we w hali

Po­sia­da­ją na­wierzch­nie ze szwedz­kiej wy­kła­dzi­ny dy­wa­no­wej Bol­tex. Po­ło­żo­na jest ona na bi­tu­micz­nym pod­ło­żu, dzię­ki czemu udało się po­go­dzić dwie sprzecz­ne cechy na­wierch­ni te­ni­so­wych. Korty są szyb­kie, a ry­zy­ko kon­tu­zji zo­sta­ło zmnie­szo­ne do mi­ni­mum. Dzię­ki za­sto­so­wa­niu prze­szkle­niom w dachu ist­nie­je moż­li­wość gry przy świe­tle dzien­nym. Do­dat­ko­wo korty są wy­po­sa­żo­ne w oświe­tle­nie ha­lo­ge­no­we do­bra­ne przez spe­cja­li­sów firmy Phil­lips. Kon­struk­cja hali, jej izo­la­cja ciepl­na i ogrze­wa­nie gwa­ran­tu­ją kom­for­to­wą grę nawet przy mro­zie prze­kra­cza­ją­cym -20 C. Wy­so­kość hali wy­no­si 10 m.

Korty te­ni­so­we ze­wnętrz­ne

Są po­kry­te na­wierzch­nią z syn­te­tycz­nej trawy. Wy­so­kość trawy zo­sta­ła tak do­bra­na aby od­czu­cia gry były zbli­żo­ne do gry na na­wierzch­ni z mącz­ki ce­gla­nej. Kort jest ra­czej wolny i umoż­li­wia po­ślizg przy do­bie­ga­niu do piłki. Korty są wy­po­sa­żo­ne w sztucz­ne oświe­tle­nie, więc moż­li­wa jest gra po zmro­ku.